Dlaczego mówimy nie?

11 czerwca 2020
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem.

Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od łac. transsubstantiatio = przeistoczenie), która następuje podczas sprawowania Eucharystii. W 1215 roku, na Soborze Laterańskim stwierdzono, że w czasie Eucharystii chleb i wino zamieniają się w rzeczywiste ciało i krew Jezusa Chrystusa.

“Bezpośrednim powodem wprowadzenia nowego święta stały się objawienia błogosławionej Julianny (1193-1258), augustianki z klasztoru Mont – Cornillion, w pobliżu Liége (“Tygodnik Powszechny” nr 26).

Święto upowszechniło się po opublikowaniu bulli przez papieża Jana XXll w 1317 roku. Pod wpływem reformacji święto staje się manifestacją wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Procesje nie rzadko prowadziły do religijnych tumultów. Ani Reformacja, ani przebudzenia ewangeliczne nie przyjęły święta Bożego Ciała.

“Wszyscy protestanci, mimo ich różnic w interpretacji rzeczywistej obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, trzymają się zasady: extra usum non est sacramentum – czyli poza spożywaniem sakrament nie istnieje” (E. Czajko).

A co Biblia?

“Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył” (Wj 20.35).

Uznawanie hostii oraz wina za prawdziwe ciało Chrystusa i prawdziwą krew, dało podstawę do ustanowienia święta, a jest zafałszowaniem Słowa Bożego! Nie można na podstawie prywatnych objawień tworzyć dogmatu, który jest w absolutnej sprzeczności ze Słowem Bożym, a takim jest.  

Jakie podejście do Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii) reprezentują Zielonoświątkowcy? Zacytuję fragmenty oświadczenia jak rozumiana jest pamiątka Wieczerzy Pańskiej:

Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina, Kościół wspomina śmierć Chrystusa.

Wspominanie (anamnesis) wydarzenia Krzyża jest istotnym elementem chrześcijańskiego nabożeństwa.

Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.

Wieczerza Pańska nie jest składaniem Chrystusa w ofierze i nie ma w niej żadnej innej ofiary, poza ofiarą uwielbienia i dziękczynienia (Hbr 13,15), jaką chrześcijanie nieustannie składają Bogu za Jezusa Chrystusa.

Chrystus nakazał błogosławić chleb i wino, by w ten sposób poświęcić je jako widzialne znaki Jego niewidzialnego Ciała i Krwi.

Elementy Wieczerzy Pańskiej, chleb i wino, w taki sposób odnoszą się do Chrystusa, że można je nazywać Jego Ciałem i Krwią (1 Kor 10,16), choć w swojej istocie i naturze nie przestają być one nadal rzeczywistym chlebem i winem.

Spożywanie chleba i picie wina podczas Wieczerzy Pańskiej musi być połączone z wiarą, gdyż elementy te same w sobie nie mają mocy sprawczej, a stają się sądem dla tych, którzy podchodzą do tych świętych znaków bez wiary.

Wieczerza Pańska to widzialne Słowo, przez które Kościół głosi śmierć Pana, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście w chwale; jest też świadectwem jedności Kościoła.

Święto Bożego Ciała nie jest niestety jedynym niebiblijnym świętem, które jest tym, czym jest – ludzkim pomysłem.

Dlatego temu świętu mówimy nie.

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...

2019Pastor Senior
Nieprawdopodobne

Nieprawdopodobne

Dlaczego uchodzi u was za niewiarygodne to, że Bóg wzbudza umarłych? DA 26.8 (EIB) Ostatni tydzień w liturgii Kościoła podporządkowany jest przygotowaniu ludzi do refleksji nad wydarzeniami związanymi z pamiątką Ostatniej Wieczerzy, sądem nad Jezusem, ukrzyżowaniem...