Przez proroków

29 października 2009
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

“Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” – Hebr 1.1-2

Autor listu do Hebrajczyków rozpoczyna korespondencję od przypomnienia wydarzeń towarzyszących historii ludu Starego Przymierza. Bóg w różnoraki sposób przemawiał do ojców ludu Bożego używając jako posłańców ze swoim poselstwem – proroków. Zwłaszcza wtedy gdy szerzył się grzech, apostazja i niewierność Bogu Wszechmogącemu. Zakon i przykazania były łamane, ludzie oddawali cześć stworzeniu, a nie Stwórcy. Sytuacja religijna narodu stawała się podobna do opisanej przez ap. Pawła w Rzym 1.18,21,23

“Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.”

Bóg posyłał ludzi odważnych, bezkompromisowych, którzy napominali i ostrzegali, takim był Eliasz. Z narażeniem życia stanął przed królem Achabem i rzekł:

…sprowadziłeś nieszczęście na Izrael przez to, że ty i ród twojego ojca zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za baalami.” /1Król 18.18/

Bóg w wielu podobnych sytuacjach musiał użyć proroków by korygować życie religijne narodu wybranego. Sytuacja nie ulegała na długo poprawie, proces napominania powtarzał się. Nadszedł przełom czasów gdy Bóg zdecydował przemówić do ludzi przez Syna swego Jezusa Chrystusa. Mogłoby się wydawać, że teraz Bóg i Jego Słowo w sposób właściwy będą respektowane. Historia Kościoła dowiodła, że jednak było inaczej.

Kolejny raz wspominamy rocznicę przybicia 95 tez w języku łacińskim na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze przez nikomu wówczas nieznanego mnicha zakonu augustiańskiego Marcina Lutra. Musiało minąć XV wieków aby Bóg znów wstrząsnął światem religijnym przez swego proroka. Niezwykłej wiary i odwagi musiał udzielić Bóg temu człowiekowi gdy owym czynem przeciwstawiał się największej potędze swych czasów – Rzymowi. Miłość do Boga była dla Lutra inspiracją by upomnieć się o przywrócenie w Kościele Jezusa Chrystusa najwyższego autorytetu Synowi Bożemu, Jego Słowu i Ewangelii.  

Jakże dziwne podobieństwo do słów listu do Hebrajczyków, a tym wydarzeniem. Możemy powiedzieć – Bóg przemówił.

Luter nie zamierzał ani nie przewidywał tworzenia nowego Kościoła i tego co dziś nazywamy Reformacją. Chciał tylko zreformowania życia wewnętrznego istniejącego Kościoła. Kiedy jednak niezrozumiany i wręcz zmuszany do odwołania tego co napisał, złożył historyczne oświadczenie na Sejmie w Wormacji 1521r. przed cesarzem i władzami kościelnymi:

Mogę być przekonany świadectwem Pisma Św., albo jasnym, oczywistym dowodem, bo papieżowi i soborom nie wierzę – jasna i oczywista to rzecz, że się myliły i przeczą sobie wzajemnie. Związany przekonaniem sumienia na podstawie Słowa Bożego, nie mogę i nie chcę niczego odwołać, bo niepewna i niebezpieczna to rzecz, czynić cośkolwiek przeciw swemu sumieniu. Tak mi, Boże dopomóż !”, opuścił z bólem serca i duszy Kościół, w którym nie pozwolono mu kochać Jezusa w myśl przykazania: “Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i całej siły swojej. “Mógł podzielić los Jana Husa spalonego na stosie, a jednak nie cofnął się.

Dziś protestanci różnych denominacji korzystają z dziedzictwa Reformacji, bo ona dała nam Słowo Boże – Biblię w naszym ojczystym języku i zaniosła ją pod „strzechy” naszych domów.

Reformatorzy ufni Bogu śpiewali: “Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.”

Zadaję sobie pytanie, jak my manifestujemy swoją przynależność do Chrystusa? Bóg oczekuje od nas odważnego świadectwa wiary i prawdy. Bez względu na to kogo ta prawda będzie dotyczyć, władzy kościelnej, świeckiej, mojego czy twojego życia. Bez wyraźnego określenia się, zdecydowania nasze chrześcijaństwo jest mdłe. Bez prawdy Bożej o zbawieniu z wiary, ludzie sięgają po narkotyki, alkohol i przegrywają swoje życie. Tylko Bóg jest pomocą i nadzieją naszą w każdym czasie.

Pamiętać jednak należy, że nie o reformację i reformatorów chodzi, ale o Jezusa Chrystusa: “…bo nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Jednakże Boży ludzie jak Marcin Luter są dla nas wzorem i przykładem, że życie w Bogu ma sens.

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...